Kumpulan Nama Anak / Bayi Islami

Akram Kambing Aqiqah Medan Binjai

LAKI – LAKI

A

Amin Pemengang Amanat

Anis Ramah tamah dalam pergaulan

Amanullah Keamanan dari Allah

Akram Lebih Mulia

Ahmad Terpuji

Ad-ham (1) Tali rantai, (2) Peninggalan Kuno

Aslam (1) Lebih selamat, (2) Masuk Islam

Arsalan Nama seorang tokoh Islam

Aiman Kanan

Arhab Memanjakan

As’ad Bahagia

Adib Beradab

Addar Quthni Seorang imam perawi hadist

Attirmidzi Imam perawi hadist

Aththobarani Imam perawi hadist

Al Baihaqi Imam perawi hadist

Annasai Imam perawi hadist

Asyraf Lebih mulia

Amir Penguasa – pemimpin

Anas Mesra – periang

Althaf Lebih lembut

Amjad Lebih mulia

Ahnaf Lebih suci (Lurus)

Anwar Lebih bersinar

Arhab Lebih lebar dan luas

Azhar Lebih cerah

Aufa Lebih tepat

Anjab Lebih utama dan bernilai

Akhdan Sahabat

Akmal Lebih lengkap (sempurna)

Abrar Golongan yang berbuat kebajikan

Aflah Lebih sukses

Anshar Kaum Anshar sahabat Nabi saw

Amrullah Perintah Allah

Asad Singa

Afdhol Lebih Utama

Aashim Menjauhi maksiat

Aamir Memakmurkan

Atiq (1) Ka’bah (2) yang dimerdekakan

Adli Adil

Arif Arif bijaksana

Adnan Nama orang dahulu

Aali Tinggi

Adil Adil

Abduh Hamba-Nya

Azzan Nama orang Dahulu

Azzam Kebulatan tekad

Azmi Keteguhan hati

Athallah Karunia Allah

Aqil Yang baik budi

Aun Pertolongan

Aafi Yang mengampuni

Aathif Belas kasih

Alauddin Kemulian agama

Aakif Beritikaf

Aqib Balasan yang baik

Afif Punya harga diri

Aatik (1) Pemurah (2) Yang murni

Alim Berilmu

Abid Beribadah

Abbad Tekun beribadah

Ariq (1) baik Budi (2) Mulia asalnya

Antar Berani dalam peperangan

————————————————————————————————————————————————

B

Basil (1) Singa (2) Pemberani

Badar Bulan Purnama

Badruddin Bulan purnama agama

Bariq Bercahaya – kemilau

Bassam Selalu senyum

Basim Tersenyum

Basyir Pemberi kabar gembira

Bahauddin Keindahan agama

Bahir Elok

Badri Mempercepat jalannya

Bahi Indah

Burhan Dalil – Bukti – Cahaya

Bakri Pagi-pagi benar

Baqir Pembelah

Burhanuddin Dalil (cahaya) agama

Bakir Pagi-pagi benar

Bariz Menonjol

Bisyir Berita gembira

Banan Ujung jari

Badil Pengganti

Baliq Fasih

Budair Berjalan cepat

Buraid Dingin

Bukhori Imam perawi hadist

Badruttamam Bulan purnama

Badruzzaman Bulan purnama bagi jaman

————————————————————————————————————————————————

D

Dzakwan Harum semerbak

Dziyab (1) Memperoleh harta. (2) Serbuan

Dziban Penghalau

Dzulfiqar Nama Pedang Rasulullah saw

Dhafir Menang

Dhahir Yang membantu

Dhiaulhaq Sinar (cahaya) hak

Dhia Sinar – cahaya

Dhamir Yang langsing

Dhaifullah Tamu Allah

————————————————————————————————————————————————

F

Faiz Menang

Falah Sukses – beruntung – jaya

Falih Yang sukses 04.

Fakhri Kebanggaan 05.

Farid (1) Tunggal (2) Permata yang mahal

Fauzan Kemenangan

Faisal Pemisah antara hak dan batil

Fuad Benak – jantung hati

Fuhaid Harimau

Fahim Memahami

Faraj (1) Kelonggaran (2) Pelepasan

Fauhad Anak kecil yang gemuk

Fagih Ahli fiqih

Faris Penunggang kuda

Faruq Pembeda antara hak dan batil

Farhan Bergembira

Fadhil Mulia

Fauzi Kemenangan

Fahd Harimau

Faiq Yang mengungguli

Fakhir (1)Kebesaran. (2) Yang baik

Fathi Pembuka

Fahmi Pemahaman

Fikri Pemikiran

Furqon Pembeda hak dengan batil

Fakhruddin Kebanggaan agama

Fadhlurrahman (1) Keutamaan dari Allah (2) Anugrah Arrahman

Fajari Waktu fajar

Fadholi Kelebihan – keutamaan

————————————————————————————————————————————————

G

Ghufron Pengampunan

Ghozi Prajurit dimedan perang

Ghalib Menang

Ghonim Yang mendapat keuntungan

Ghassan Nama suku arab

————————————————————————————————————————————————

H

Hatim Murni

Hazim Orang yang teliti

Hamdi Pujian

Haidar Singa

Hafidh (1) Pemelihara (2) Penghafal

Husam Pedang yang tajam

Hanif Muslim yang teguh – lurus

Hamid Yang memuji

Hamdan Yang memuji

Hassan Bagus

Hammadi Pemuji

Hamdun Pujian

Hibban Ibnu Hibban Pewari Hadist

Husni Indah

Helmi Sabar dan berakal

Hanafi Pengikut Imam Abu Hanifah

Hanbali Pengikut Imam Ahmad bin Hambal

Hasyim (1)Pemurah (2) Pemecah sesuatu

Hawari Pengikut setia

Hilal Bulan sabit

Hadi Penunjuk jalan

Hani’ Yang mengucapkan selamat

Hammam Yang mempunyai kemauan keras

Hisyam Kemurahan

Humam (1) Maharaja (2)Singa

Hajid Yang Shalat tahajjud

Hibatullah Anugrah Allah

Hamdan Penetap disuatu tempat

Hauzan Mahluk Manusia

Huwaidi Kembali kepada yang hak

Habibi Kesayanganku

————————————————————————————————————————————————

I

‘Izzuddin Kemuliaan agama

‘Ismat Kekuatan menjauhi maksiat

‘Irfan Pengetahuan

‘Imran Nama ayahanda Maryam as

‘Isom Maksum

‘Imaduddin Tiang agama

Ihsan Kebaikan

Imam Pemimpin

Iqbal Pujangga Muslim

Ikhlas Ikhlas

Iyad Gunung yang sukar didaki

Iman Keimanan

Ilham Isyarat yang baik

Irsyad Petunjuk

Ijlal Terhormat – Mulia

Isyraf Pengawasan

————————————————————————————————————————————————

J

Jamil Indah

Jamal Keindahan

Jauhar Permata

Jamaluddin Keindahan agama

Jihad Perjuangan

Junaid Tentara

Jubair Nama Ulama Besar

Jalal Keagungan

Jawahir Permata-permata

Jiyad Yang Baik

Juhair Suara Nyaring – Lantang

Jasim Badan – Fisik

Jibril Malaikat Jibril

Jawad Pemurah

Jam’an Dua pasukan

Jarullah Tetangga Allah

Jubran Nama Sastrawan

Jasir Keberanian

Jaiz Boleh

Jadid Baru

Jamhari Kelompok manusia

Jundi Prajurit

————————————————————————————————————————————————

K

Kamal Kesempurnaan

Kamaluddin Kesempurnaan agama

Kamil Sempurna

Kadhim Menahan Diri

Khairuddin Kebaikan Agama

Khairullah Kebaikan (dari) Allah

Khalis Murni

Khattab Ahli pidato

Khatib Orang yang berkhotbah

Khaldun Nama seorang ahli sejarah

Khairi Kebaikan

Khalil Kesayangan

Khabir Yang mengetahui dengan sebenarnya

Khozin (1)Penyimpan harta (2) Bendahara

Khosyi’ Orang yang khusyu’ dalam shalat

Khodhi’ Orang yang rendah hati

Khidhir Orang shaleh kawan nabi Musa as

Khalaf (1) Anak yang baik (2) Pengganti (3) Ulama

Khairon Kebaikan

————————————————————————————————————————————————

L

Labib Sehat akal dan cerdik

Luthfi Lembut

Luqman Nama orang yang bijaksana

Lami’ Mengkilat

Luqmanul hakim Luqman yang bijaksana

————————————————————————————————————————————————

M

Maajid Mulia

Ma’mun Aman

Muhyiddin Yang menghidupkan agama

Mar’ie Terpelihara

Masyhur Kesohor

Majdi Kemuliaan

Mukhtar Terpilih

Mas’ud Bahagia

Murtadho Diridhoi

Marwan (1) urusan yang lurus (2) Seorang Khalifah dari Bani Umayyah

Mustafa Pilihan

Maalik Yang memiliki

Mubarak Yang diberkahi

Mujahid Pejuang

Majduddin Kemuliaan agama

Mahbub Disukai – Dicintai

Muhsin Yang berbuat kebaikan

Mahmud Terpuji

Mursyid Pemberi petunjuk jalan

Muslim Seorang Muslim

Mu’min Seorang yang beriman

Muammar Berumur panjang

Mahrus Yang dijaga

Mudrik Berakal – Memahami

Ma’ruf (1) Kebaikan (2)Yang dikenal

Mundzir Pemberi peringatan

Mustajab Terkabul do’anya

Marzuq Yang diberi rezeki

Muin Penolong

Maliki Penganut mazhab Imam Malik

Mansur Yang dimenangkan

Munadi Yang berseru

Murfid Penolong

Mahir Pandai – Cakap

Miftah Kunci

Munir Bersinar

Munawir Yang ikut latihan militer

Munawwir Pemutih dengan kapur

Mufrih Penggembira

Mu’tashim Terpelihara dari dosa

Mukarrom Yang Mulia

Mus’ad Yang dibahagiakan

Mahdi Yang mendapat Hidayah

Mushoddaq Dapat dipercaya

Mushoddiq Yang mempercayai

Muhtarom Yang terhormat (di hormati)

Muhajir Yang berhijrah

Misbah Pelita – Lampu

Misbahuddin Pelita agama

Muntashir Yang menang

Muflih Yang sukses – Jaya

Mushlih Yang memperbaiki

Mu’afa Yang selamat – sehat

Mukhlis Yang Ikhlas

Mukhlas Yang Ikhlas

Munif Tinggi Kedudukannya – Menonjol

Marjan Batu permata marjan

Ma’shum Terhindar dari dosa

Maimun Yang diberkahi

Mustaqim Lurus

Marsa Pelabuhan

Musyif Pengawas

Makarim Bersifat mulia

Muthliq Pemberi sesuatu

Mamduh Yang dipuji

Mazru’i Yang ditanami

Mubasysyir Pemberi kabar gembira

Mastur Tertutup – dirahasiakan

Musyaffa’ Memperoleh syafa’at

Mudhoffar Yang dimenangkan

Muthohhar yang disucikan

Masy’al Tempat menyalakan Api

Ma’lum Yang diketahui

Ma’mur Makmur

Muzakki (1) Yang mengeluarkan Zakat (2) Yang Membersihkan diri

Murad Kemauan

Mahfudh Terpeliharan – terjaga

Mukhbit Tunduk patuh

Muqsith Berbuat adil

Mutawakkil Yang bertawakal

Mutawalli Yang menangani jabatan atau urusan

Mahasin Kebaikan- kebaikan

Muti’ yang selalu taat

Mufid Memberi manfaat

Manaf Gunung yg tinggi – Yg Mengungguli lainnya

Munib Yang berinabah (kembali) kejalan Allah

Muwaffaq yang mendapat Taufiq (restu)

Mustaghfirin Orang-orang yang beristighfar

Musaid Pembantu – Penolong

————————————————————————————————————————————————

N

Nashir Penolong

Nashiruddin Penolong Agama

Nashrullah Kemenangandari Allah

Nail Yang suka memberi

Nu’man Kenikmatan

Nuruddin Cahaya Agama

Nadhir Indah – elok

Naufal Dermawan

Nadi Tempat pertemuan

Naji (1) Selamat (2) Onta yang lari cepat

Naif (1) Berkedudukan (2) Menonjol

Nashif (1) Adil (2) Insaf (3) Pelayan

Nizar (1) Sedikit berbicara (2) Sedikit memberi

Na’im Kenikmatan

Nuri Bercahaya

Nabih Cerdik – Mulia

Nabil Cerdik – Mahir

Najmi Bintang

Nadhmi Teratur (disiplin)

Nasih Setia – Loyal – Ikhlas

Nadir Jarang

Nawwaf Yang menonjolkan

Nadim Teman minum

Nashir Pembela

Nafil Tambahan

Nazih Bersih dari noda cacat

Nidham Peraturan

Najib Mulia – Utama -bernilai

Nadhim Pengatur

Nasim Angin Sepai – sepoi

Nawwar Pemberi cahaya

Nafis Berharga

Nabhan Mulia – terkenal

Najmuddin Bintang agama

Nadhif Bersih

Nahid Anak dalam masa puber

————————————————————————————————————————————————

Q

Qosim Ganteng – Yang membagi

Qoid Pemimpin

Qutub (1) Nama Pemimpin (2) Kutub

Qani’ Puas

Qosiim (1) Yang molek (2) Bahagian

Quraisy Suku bangsa arab asal Rasulullah saw

R

Rajih Timbangan yang mantap

Rafi’ Tinggi

Rahmatullah Rahmat Allah

Rusydi Penunjuk jalan lurus

Ridhwan Keridhoan Allah

Rifqi Kawan pendamping

Riyadh Taman

Rasyid Mendapat petunjuk

Rosyid Memberi petunjuk

Roja’ Harapan

Raihan Tumbuhan yang harum

Rahmi Belas Kasih

Rosyad Petunjuk jalan lurus

Rafid (1) Penolong (2) Pengawal

Rizqullah Rizki dari Allah

Ramadhan Bulan ramadhan

Rafii’ Tinggi derajatnya

Ridho Keridhoan

Rajab Bulan rajab

Roid Pemimpin

Rozin Serius dalam prilaku

Robii’ Musim semi

Rabbani Karena Allah semata-mata

Rahid Lembut

Rofiq Kawan akrab

Rafif Berahlak baik

Rosyiq Bentuk tubuh yang indah

Rodhi Merasa ridho

Roji Berpengharapan

Robih Beruntung

————————————————————————————————————————————————

S

Sulthan (1) Sultan (2) Bukti yang kuat

Sabiq (1) Yang mengalahkan (2)Yang Mendahului

Sami Tinggi kedudukannya

Samir Teman ngobrol

Surur Kegembiraan

Sa’di Bahagia

Sufyan Nama tokoh Ulama

Saif Pedang

Salam Keselamatan – keamanan

Sa’ud Bahagia

Said Bahagia

Salim Selamat

Sunni Penganut ajaran sunah nabi saw

Siraj Lampu – Pelita

Sirajuddin Pelita agama

Suud Bahagia

Sa’dun Bahagia

Samih Lemah lembut – Toleran

Saifuddin Pedang agama

Saiful Islam Pedang Islam

Samah Toleransi

Sadad Bertindak tepat

Sunbul (1) Tangkai (2) Nama Binatang

Sayid Tuan – Kepala kaum

Samhari Lembing yang keras

Sadid Benar – tepat

Sajid Orang yang bersujud

Satir Orang yang menutupi Aib dan Dosa

Sahar Akhir malam sebelum fajar

Syarif Mulia

Syauqi Rinduku

Syafiq Belas Kasih

Syahir Kesohor

Syukri Bersyukur

Syakir Bersyukur

Sya’ban Bulan Sya’ban

Syahid Mati Syahid

Syafi’ Memberi syafa’at

Syakib Nama Tokoh Muslim

Syarifuddin Kemuliaan Agama

Syadi Pandai bersyair dan bernyanyi

Syahin Burung yang panjang sayapnya

Syammas Pelayan ibadah

Syabibi Berusia antara 15 dan 30 tahun

Syamil Menyeluruh

Syamlan Memilih kurma yang masak

Syihab Pecahan bintang – Meteor

Syarahil Nama khabilah

Syaiban Mendung bersalju

Syuja’ Pemberani

Syaraf Kemuliaan

Syafii Penganut Imam syafii

Syafi Penyembuh

Syarbini (1) nama Pohon (2) nama Ulama besar

Syuruq Terbitnya matahari

Syamsulha di Matahari petunjuk

Syamsuddin Matahari Agama

Syihabuddin Pecahan Bintang (meteor) agama

Shodiq Benar – Jujur

Shabri Sabar

Shabur Penyabar

Shobir Penyabar

Shidqi Benar – jujur

Shiddiq Membenarkan

Shaleh Baik

Shalah Perbaikan – kebaikan

Shalahuddin Kebaikan agama

Shobhi Pagi hari

Shofwan (1) Teman akrab (2) Cinta Ikhlas

Shaddam Benturan

Shorim (1) Berani (2) Pedang Tajam (3) Singa

Shafar Bulan Safar

Shoib Tepat mengenai sasaran

Shohib Teman

Shabban Pembuat sabun

Shofi Jernih

————————————————————————————————————————————————

T

Tajuddin Mahkota agama

Taqiuddin Takwa dalam agama

Taufiq Taufiq limpahan Allah

Tamim Orang yang kuat

Taisir Kemudahan

Tauhid Kemurnian Iman (keesaan Allah)

Taqi Bertakwa

Tahsin Perbaikan

Tamam Sempurna

Taufiq Alhakim Taufiq (Allah) yang Hakim (bijaksana)

Taufiq Arrahman Taufiq (Allah) Maha Pengasih

Thoriq Orang yang mengetuk malam hari

Thalal Keindahan – keadaan yang baik

Thilal (1) Embun (2) Hujan rintik-rintik

Thalib (1) Penuntut Ilmu (2) yang mencari

Thaha Dua huruf permulaan surat

Thomi Tinggi

Thahir Bersih – Suci

Thoyyib Baik

Thufail Lembut – Halus

Tsabit Yang tetap

Tsawab Pahala

Tsauban Kembali berkumpul

Tsamud Kaum nabi Shaleh as

Tsaqib Jitu

————————————————————————————————————————————————

U

‘Ubaid Hamba

‘Uwamir Nama Orang dahulu

‘Ushaim Memelihara dari keburukan

‘Umair Nama orang dahulu

‘Ulwan Tinggi

‘Umron (1) Pembangunan (2) Ramai Penduduk

‘Ujab Keajaiban

————————————————————————————————————————————————

W

Wajih Orang yang berkedudukan

Wail Yang kembali (berlindung) Kepada Allah

Waliuddin Penolong (pembela) Agama

Washif Punya Sifat tertentu

Wahid Sendirian

Wisam (1) Bintang Kehormatan (2) Medali

Wafi Sempurna

Wajdi Cinta – Gembira – Kaya – Kuasa

Washil Menyambung hubungan kekeluargaan

Wasim Rupawan

Wafir Lengkap – banyak kebaikannya

Wahib Banyak memberi

————————————————————————————————————————————————

Y

Yaasiin Ayat pertama surat yaasiin

Yazid Bertambah – Lebih

Yaasir Orang yang mudah

Yasykur Bersyukur

Yusron Kemudahaan

————————————————————————————————————————————————

Z

Zaki (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih

Zuhair (1) bercahaya (2)Keindahaan

Zufar (1) Singa (2) Pemberani (3) Pemurah

Zahid (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia

Ziyad Suatu kelebihan

Zahir (1) Cemerlang (2) Warna cerah

Zahran (1) Bunga (2) Keindahan

Zamir Anak kecil yang cantik

Zumar Anak kecil yang cantik

Zain Bagus

Zainuddin Kebagusan Agama

Zainulabidin Kebagusan para penyembah Allah

Zainularifin Kebagusan orangorang arif

Zainulmuttaqin Kebagusan orang-orang bertakwa

Zaqhlul Nama tokoh Mesir

Zaidan Tambahan – Kelebihan

Zuhdi (1) Rendah hati (2) Tidak rakus dunia

Zaidun Tambahan – Kelebihan

————————————————————————————————————————————————

PEREMPUAN

A

Asma Putri Abubakar Assidiq Ra

Amani Cita-cita, Keinginan

Amjad Mulia

Asmahan Nama Tokoh Wanita

Ahlam Impian

Adibah Beradab

Aminah Dapat dipercaya

Aaminah Dapat dipercaya – Aman

Amirah Ratu

Asiah (1) Istri Firaun (2) Obat

Asiilah Lemas dan Halus

Arwa Memberi Minum sampai puas

Anisah Teman Penghibur

Afnan Pepohonan Yang berbuah

Azhaar Bunga-bunga

Afrah Hiburan-Kesenangan

Alifah Ramah tamah dalam bersahabat

Asirah Tawanan Perang

Aamal Harapan-harapan

Arikah Pelaminan

Arafah Padang ‘Arafat

Aliyah Tinggi

‘Aidah Kembali berhari raya

‘Adawiyah Seorang wanita Sufi

‘Afifah Punya harga diri

‘Alilah Yang memakai wewangian

‘Aisyah Istri Rasulullah saw

‘Azizah Perkasa – Mulia

‘Afaf Punya Harga diri

‘Atikah (1) Pemurah (2)Yang murni

‘Afra’ Malam 13 Purnama

‘Amimah Tubuh lenjang

‘Adilah Adil, Yang sebaya

‘Anan Awan – Cakrawala

‘Aathifah (1) Belas Kasih (2)Perasaan

‘Athiyyah Pemberian

‘Ainiyah Pohon rimbun yang bersemi

‘Aabidah Tekun beribadah

‘Aathirah Harum

‘Aafiyah Sehat – Selamat

‘Asla’ Bergerak lunak

‘Asilah Penyapu minyak wangi

‘Ariqoh (1) Baik budi, (2) Mulia asalnya

‘Anbar Wangi-wangian

‘Akifah Wanita yang beri’tikaf dimasjid

————————————————————————————————————————————————

B

Badriyah Bulan Purnama

Badilah Pengganti

Bahirah Elok – Indah

Basimah Selalu senyum

Basmah Seyuman

Bahjah (1) Kesenangan (2)Keindahan

Bahiyah Cemerlang – Indah

Basyirah Pemberi Kabar gembira

Barokah Berkah

Bustan Taman – Kebun

Bahijah (1) Kesenangan (2)Keindahan

Balqis Ratu Istri Nabi Sulaiman As

Badi’ah Indah

Bashirah Bijaksana – Berakal

Bayyinah Bukti – Dalil

Bakhitah Orang yang beruntung

Busyra Kabar gembira

Burairah Berbakti – berbuat baik

Buraidah Dingin

Burdah Mantel

Bassamah Selalu Senyum

Bari’ah Mahir – Cantik

Bananah Ujung jari jemari

Bahirah Elok

Barizah Menonjol

————————————————————————————————————————————————

D

Da’iyah Juru Dakwah

Da’amah Tiang – Pilar

Dalilah (1) Bukti (2) Penunjuk Jalan

Daimah Tetap – Langgeng

Dianah Agama

Durroh Mutiara

Durrotul Hikmah Mutiara Hikmah

Durrotun Nasihah Mutiara Nasihat

Dalal Petunjuk

Daliah Alat Pengambil Air

Durriyah Cahaya Mutiara

Daniah Buah yang mudah dipetik

Dawamah Terus menerus

Daulah Kerajaan

Darin Nama Bunga

Dinar Uang Mas

Dariah Lembah lembut

Dzihni Pemahamanku – Pengertianku

Dzaibah Menghalau

————————————————————————————————————————————————

F

Fakhriyah Kebanggaan

Firyal Nama Putri kerajaan Mesir

Fadhilah Keutamaan – kemuliaan

Faiqoh Mengungguli

Fatimah Putri Rasulullah Saw

Faridah (1) Tunggal (2) Permata yang mahal

Fahimah Memahami

Farihah Gembira

Fairuz Permata

Fatinah Mengagumkan – Menarik perhatian

Fadiyah Menyelamatkan – tembusan

Fat-hiyah Pembukaan

Fitriyah Fitrah kemanusiaan

Fikriyah Pemikiran

Firdaus Nama Surga tertinggi

Fakhirah Kebanggaan

Fauziyah Kemenangan

Faadhilah Yang Mulia

Farah Kesenangan

Fatin Mengagumkan – Menarik perhatian

Faizah Menang

Farhanah Bergembira – Senang

————————————————————————————————————————————————

G

Ghina Kekayaan

Ghaida’ Berawan

Ghazalah Matahari waktu terbit

Ghalibah Menang

Ghanimah Penghasilan (kasab)

Ghusun Tangkai-tangkai Pohon

Ghoniyyah Kaya

————————————————————————————————————————————————

H

Hasna’ Cantik

Hasanah Kebaikan

Hashinah Benteng yang kuat

Hafidah (1) Pembantu (2) Cucu

Hafidhah (1) Pemelihara (2) Penghafal

Hanan (1)Kasihan (2) rezki (3) Berkah

Hafidhah Pemelihara

Hazimah Wanita yang sangat teliti

Hanunah Yang amat mengasihani

Humaira’ Yang berpipi merah

Habibah Kesayangan

Hakimah Arif bijaksana

Husniah Indah

Hafshah Istri Rasulullah Saw

Hanifah (1) Lurus (2) Muslimah yang teguh

Halimah Sabar dan berakal

Hamidah Selalu memuji Allah

Huriyah (1)Bermata elok (2) Pengikut setia

Hamamah Burung merpati

Husnul Khotimah Kesudahan yang baik

Hisanah Cantik

Halilah Wanita keluarga

Hawa’ Istri Nabi Adam As

Hulwah Manis

Hamidah Bertahmid

Husna Kebaikan

Halifah (1) Sangat dahaga (2) Berpinggang langsing

Hayat Kehidupan

Haifa’ Sangat dahaga

Hindun Sahabat Wanita

Hajar Istri Nabi Ibrahim As

Hibah Pelimpahan

Huda Petunjuk

Hilalah Bulan sabit

Hadiah Pemberian (hadiah) – Pemberi petunjuk

Hana’ Rezki tanpa kepayahan

Humaimah Nama perempuan

Huwaida Lemah lembut

Haniah Yang mengucap selamat

Haija’ Peperangan

Hailah Mengeruk tanah

Haibah Wibawa

Hauda’ Burung kasuari

Hidayah Petunjuk

Hajidah Senang shalat tahajjud

Hasibah Dari keturunan yang terhormat

————————————————————————————————————————————————

I

Ibtisam Seyuman

Insyirah (1) Kegembiraan (2) Kelegaan hati

Izdihar Berkilau

Ibtihaj Kesenangan

Ikhtiar (1) Upaya dan Usaha (2) Pilihan

Iftinan (1) Mengagumkan (2) Menarik perhatian

Intishar Kemanangan

Ibtihal Mohon kepada Allah

Istiqomah Kelurusan – ketulusan

Iftikhar Kebanggaan

Irbah Pikiran tajam – Akal

Irtiyah Kesenangan

Is’aaf Pertolongan

In’aan Pemberian kenikmatan

Insaf Kesadaran

Ikbar Mengagumkan

Ikram Memuliakan

‘Inayah Perlindungan

‘Ismah Terhindar dari dosa

‘Iffah Tahu harga diri

‘Imarah Pembangunan – Kemakmuran

Iklil Mahkota

‘Inan Tali kendali

Is’ad Yang membahagiakan

Imtinan Anugrah Ilahi

————————————————————————————————————————————————

J

Jalilah Mulia – Agung

Jauharah Batu permata

Jamilah Cantik

Jauzah Kenari

Jihan Nama tokoh wanita

Juwairiyah Nama Wanita

Jinan Surga-surga

Juhainah Taman – Kebun

Jaudah Indah utama

Junnah Perisai

Jumanah Mutiara

Juhairah Nyaring – Lantang

Jauza’ Nama bintang

————————————————————————————————————————————————

K

Kauthar Kenikmatan yang banyak

Kalilah Lemah

Karimah Mulia

Kamilah Sempurna

Kamilia Pepohonan yang selalu hijau

Kadhimah Yang dapat menahan diri

Kawakib Bintang-bintang

Khansa’ Seorang pejuang Muslimah

Khairunnisa’ Sebaik-baik wanita

Khalifah Pengganti

Khalidah Langgeng

Khairiyah Kebaikan

Khayyirah Baik hati

Khuzaimah Tali kendali

Khadijah Istri Rasulullah Saw

Khalilah Kesayangan

Khotimah Penutup – Pengakhiran

Khotibah Ahli pidato

Khaulah (1) Sahabat Wanita terkenal (2) Rusa betina

Khalishah Murni

Khulaidah Langgeng

Khalda’ Langgeng

Khaizuran Rotan

Khazinah Harta yang tersimpan

Kharidah (1) Anak gadis (2) Mutiara yang belum dilubangi

————————————————————————————————————————————————

L

Labibah Sehat akal dan cerdik

Lathifah Lemah lembut

Luthfiyah Lemah lembut

Lubna Buah kenitu

Laimun Buah jeruk yang manis

Laela Malam yang gelap

Lujmah Bukit yang datar

Luqyana Perjumpaan kita

Lu’lu’ Permata – Mutiara

Layanah Kehalusan – Kelemasan

Lam’aa’ Berkilau

Lum’ah Kilauan

————————————————————————————————————————————————

M

Maisun Berwajah dan bertubuh cantik

Muthi’ah Taat

Maimunah Yang diberkahi Allah

Mudrikah Dapat memahami

Maisaroh Ketenangan

Mariah Istri Rasulullah Saw

Mahiroh Pandai – cakap

Mahbubah Disenangi – dicintai

Maqbulah Diterima permintaannya

Muniroh Bercahaya

Mawaddah Cinta kasih

Mudhiah Menyinari

Mahdiyah Yang mendapat hidayah

Majidah Mulia

Maryam Ibunda nabi Isa As

Muna Cita-cita

Mu’minah Beriman

Muslimah Beragama Islam

Mardhiyah Mendapat keridhoan Allah

Malihah Cantik

Mani’ah Mulia – Kuat

Mu’nisah Teman yang menyenangkan

Marwa Berhati-hati dalam memikirkan

Ma’shumah Bebas dari dosa

Masarrah Kesenangan

Muznah Berdandan bagus

Maryana Nama Orang

Maghfirah Pengampunan

Muazarah Bantuan – Pertolongan

Muhajirah Yang berhijrah

Munifah Kedudukan yang tinggi – menonjol

Mufidah Memberi manfaat

Masiikah Nama wanita sahabat nabi

Maknunah Menutup muka karena malu

Munibah Berinabah (Taubat)

Mustajabah Terkabul Do’anya

Mumtaz Istimewa

Muthmainnah Tenang – Tentram

Maimanah Keberkahan

Marwah Bukit Marwah di Masjidilharam

Mahfudhah Terpelihara

Mukhbitah Tunduk patuh

Masyithoh (1) Penyisir rambut (2) Yang mati syahid oleh Firaun

Muqsithoh Yang berbuat adil

————————————————————————————————————————————————

N

Nibras (1) Pelita (2) Pemberani (3) Ujung Tombak

Nabighah Kenamaan – Besar – Mulia

Nisrina Bunga mawar putih

Nailah Yang suka memberi

Najibah Bernilai – Mulia – Utama

Nabilah Cerdik – Mahir

Nazihah Bersih dari noda

Nasmah Angin sepai sepoi

Maimah Kenikmatan

Naurah Bunga

Nabihah Cerdik – Mulia

Najwa Berbisik-bisikan

Nadiah Awal mula sesuatu

Naifah Kedudukan tinggi

Nikmah Kenikmatan

Nada Embun

Najah Keselamatan

Nadirah Jarang

Nafilah Ibadah tambahan

Nurjannah Cahaya surga

Naimah Halus – Lunak

Naqiyyah Jernih

Nida’ Seruan

Nihal Minum dari sumber air

Na’amah Burung unta

Nardin Bunga Nardin

Nadhifah Bersih

Naflah Bunga Matahari

Najiah Selamat

Nadimah Teman akrab

Najmah Bintang

Nahiyyah Larangan

Narjis Bunga Narjis

Nuzhah Rekreasi

Nawal Memperoleh sesuatu

Najdah Bantuan

Nur Cahaya

Nafi’ah Bermanfaat

Nawad Awal mula dari sesuatu

Nur Aini Cahaya mataku

Nasyiah Perkembangan

Najla’ (1) yang bermata elok (2) Yang baik keturunannya

Nud-ah (1)Pelangi (2) cahaya matahari ketika terbit atau terbenam

Nahiyah Pelaksana larangan (pencegah)

Nashiroh Penolong kaum lemah

————————————————————————————————————————————————

Q

Qonitah (1) Taat – Berbakti (2) Shalat lama berdiri

Qoni’ah Merasa puas dan rela

Qatrunnada Tetesan embun

Qurratu’ain Sedap dipandang mata

Qoidah Pemimpin

Qoriah Pembaca

Qomar Bulan

Qomariah Berdasar bulan

Qoribah Dekat

Qorirah Pandangan yang sejuk

Qosamah Keindahan dan kecantikan

————————————————————————————————————————————————

R

Raja’ Harapan

Rasanah Tempat pemberhentian – Halte

Roidah Pemimpin

Rosyiqoh Bentuk tubuh yang indah

Ruqayah (1) Kemajuan (2) nama Putri Nabi Saw

Raihanah Tanaman yang harum baunya

Rodhiyah Ridho

Robi’ah Yang keempat

Rahmah Kasih saying

Rahimah Kasih saying

Rudainah Yang memintal benang

Rasyidah Mendapat Petunjuk

Rozinah Serius dalam perilaku

Ramlah Tokoh sahabat wanita

Rojihah Mantap timbangannya

Rofi’ah Derajatnya tinggi

Rifa’ Setuju – Mufakat

Ruwaidah (1) Berhati-hati (2) Perlahan-lahan

Ramziyah Isyarat

Rofifah Berahlak baik

Rohifah Tipis

Rif’at Tinggi Martabatnya

Rosyadah Petunjuk jalan lurus

Rusydah Petunjuk jalan lurus

Rohidah Lembut

Rohadatul ‘Aisy Kemakmuran Hidup

Rofidah Papan atap – Pemberi pertolongan

Romizah Orang yang terhormat

Rihab Luas dan lebar

Roqiqoh Lembut

Raniah Mempesona

Rojiyyah Yang diharapkan

Rosmiyah Secara resmi

Raqwan Kemajuan

Rannan Gemerincing

Raudhah Taman

Rifdah Pemberi pertolongan

Roiqoh Bening – Murni

Rofilah Anggun – Mewah

Roninah Gemerincing

Riham Hujan Gerimis yang berkepanjangan

————————————————————————————————————————————————

S

Su’da Bahagia

Saarah Istri Nabi Ibrahim As

Sukainah Tenang – tentram

Sakinah Ketenangan – ketentraman

Sulaimah Selamat

Salimah Selamat

Samirah Teman ngobrol

Sausan Bunga Lili

Slamah Keselamatan

Suhaimah Keberuntungan

Samihah Lemah lembut

Sabikah Wanita sahabat Nabi Saw

Sirin Wanita sahabat Nabi Saw

Su’ad Bahagia

Salma Selamat

Siham Anak panah

Suhailah (1) Mudah (2) Suka mengalah

Saidah Berbahagia

Sa’adah Kebahagian

Safinatun Najah Kapal Penyelamat

Saninah Promosi – Kenaikan tingkat

Sana’ Kenaikan Tingkat derajat

Sajidah Bersujud

Salwa Burung puyuh

Sulthanah Penguasa Wanita

Sunniyah Penganut ahlussunnah

Samiyah Kedudukan Tinggi

Sayyidah Pemimpin

Sumayyah Kebanggaan

Safanah (1) Membuat kapal (2) Angin agak keras

Sundus Sutra

Sa’diyah Berbahagia

Sadidah Jitu – Tepat sasaran – Benar

Sunbulah (1)Nama Bintang (2) Tangkai yang berbuah

Salsabila Mata air disurga

Satirah Wanita yang menutup-nutupi aib dan dosanya

Saifanah Lenjang seperti pedang terhunus

Syarifah Mulia

Syifa’ Penawar – Penyembuh

Syu’lah Pelita – Obor

Syafiyah Sembuh sehat

Syafiqoh Belas kasih

Syadiyah (1) Pandai menyanyi (2) Menyamakan

Syirin Nama wanita dahulu

Syamiyah Tahi lalat pada wajah

Syahidah Mati syahid

Syukriyah Bersyukur

Syakirah Mensyukuri

Syauqiyah Rindu

Syaikhoh (1) Gelar Kehormatan (2) Lanjut Usia

Syam’ah Lilin

Syamsiyah Berdasar hitungan matahari

Syahrazad Nama wanita dahulu

Syakurah Mensyukuri

Sya’irah (1) Pandai Menyusun Syair (2) Perasa

Syahirah Terkenal – Ternama

Sholehah Baik

Shoba Berkelakuan anak muda

Shidqiyah Benar – jujur

Shiddiqah Membenarkan

Shodiqoh Benar – jujur

Shofiyyah Kawan tulus ikhlas

Shofiyah Jernih

Shobiroh Bersabar

Shubhiyah Pagi

Shofa’ Kejernihan

Shofa Bukit Sofa di Masjidilharam

Shofwah Keiklasan dalam cinta

Shofhah (1) Pemaafan (2) Halaman buku

Shoda Gema

Shobah Pagi hari

Shifwah Sahabat yang akrab

Shohwah Kebangkitan

Shohwatul Islam Kebangkitan Islam

————————————————————————————————————————————————

T

Taibah Yang bertaubat

Tahiyyah Kehormatan

Taqiyyah Bertaqwa

Tuhfah Hadiah

Tuffahati Buah apelku

Tamimah (1) Kuat (2) Tangkal (3) Jimat

Tuada Ketenangan

Tamamah Pelengkap – Penyempurna

Tahani Ucapan Selamat

Thoyyibah Baik

Thufailah Lembut dan halus

Thoi’ah Taat – Patuh

Thohiroh Bersih – Suci

Thowaf Tawaf mengelilingi Ka’bah

Thorfa’ Menepi

Tholiqoh Lancar (lidahnya) – Fasih

Thorifah Ucapan baru yang digemari

Thifal Lembut dan halus

Tsuraya Nama Bintang

Tsumamah Nama wanita

Tsarwah Kekayaan

Tsamarah Buah

Tsana Pujian

Tsawab Pahala

————————————————————————————————————————————————

U

Umamah Cucu Rasulullah Saw. dari zainab

Ummu Kultsum Putri Rasulullah Saw

Uzdah Ada unsur kelebihannya

Umaimah Dari kata Umumah (keibuan)

Umniati Cita-citaku

Ulfah Persahabatan

Umniah Cita-cita

‘Umairah Nama wanita dahulu

‘Ufairah Pemberani

‘Unaizah Kambing betina

‘Urwatul wutsqo Buhul tali yang kuat

Urjuwanah Pohon yang kemerah-merahan warna merah merah yang indah

————————————————————————————————————————————————

W

Widad Kasih saying

Wafiyah Sempurna

Wafiyyah (1) Merpati (2) Sempurna – Lengkap

Wadi’ah Titipan

Wahidah Sendirian

Wardah Bunga mawar

Wasimah Rupawan

Wafa’ (1) Kesempurnaan (2) Merpati

Wiaam Harmonis

Wajihah Orang yang berkedudukan

Waziroh Menteri wanita

Wada’ah Lemah lembut

Wadhiah Yang bagus dan bersih

Washfa Yang punya sifat tertentu

Washifah Anak atau pelayan perempuan dibawah umur

Wasilah (1) Pendekatan diri kepada Allah (2) Kedudukan dan pangkat

Wifaq Kerukunan

————————————————————————————————————————————————

Y

Yaqut Permata Yakut

Yasmin Bunga Yasmin

Yamamah Burung tekukur

Yumna kanan

Yasirah (1) Mudah (2) Sedikit

Yusriyah Mudah

————————————————————————————————————————————————

Z

Zainab (1) Putri Rasulullah Saw (2) Pokok yang indah dan wangi

Zahrah Bunga

Zahirah Berkilau

Zulal Tawar (air Tawar)

Zuhriyah Bunga

Zalfa’ Kulit mutiara

Zahiyah Elok

Za’imah Pemimpin

Zamzam Air Zamzam

Zahidah Rendah hati – tidak rakus dunia

Zakiyah (1) Tumbuh dengan baik (2) Bersih

Zarinah Nama wanita dahulu

Zubaidah Tokoh wanita kerajaan Abbasiyah

Zurarah Nama burung

Zaidah Suatu kelebihan

Zulfa Kedudukan yang dekat

Zaitun Buah Zaitun

Zanirah (1) Kecil dan lembut (2)tali

Zakhruf (1) Emas (2) Keindahan sesuatu

Zuhur Bunga-bunga